Home کتابهای نقد و تئوری ادبی نگاهی به شعر نیما

نگاهی به شعر نیما

چاپ نخست: 1373 (242 صفحه)

تهران، مروارید


در این کتاب جنبه‌های گوناگون ِ نوآوری در شعر نیمایوشیج، از جمله نوآوری در زبان ، بیان، آهنگ، تصویر و...، به طور گسترده بررسی می‌شود. افزون براین، ضمن ِ بررسی تازگی‌ها و تنگناهای وزنی در شعر نیما، برای روشنتر شدن ِ جلوه‌های نو‌آوری و چگونگی ِ نگاه نیما به هستی‌ ِ پیرامون، به تحلیل و تفسیرِ نوینی از چند شعر او، از جمله شعرهای "ری را"، "مانلی"، "پادشاه فتح" و ... می‌پردازد. در پایان کتاب، جهت آشنایی با شعر آزادِ نیمایی و ارزیابی نوآوری در شعر نیما و نشان دادن ِ شعریت ِ شعر او، بیست شعر کوتاه او به عنوان شعرهای برگزیده‌ می‌آیند.نگاهی به شعر نیما از نگاه دیگران:

علی صیامی

آوازه

Add comment


Security code
Refresh